RatanaGem Shop

Home

Thailand Industry Expo2014

ร้านรัตนเจมส์ ได้เข้ารับการคัดเลือกจากสำนักงานอุตสาหกรรมเขต 9 เข้าร่วมงาน 72 ปี กระทรวงอตุสาหกรรม ร่วมออกร้านในงานระหว่างวันที่ 26 - 31 สิงหาคม 2557 ทางร้านขอนำบรรยากาศในงานบางส่วนมาเผยแพร่ในทุกท่านได้รับชมกัน

ในงานมีการแสดงมากมายสามารถเข้ามาชมการแสดงได้ ณ เวทีกลาง

72 5a

(ปล ส่วนนี้สำคัญ) ท่านใดเข้ามาในงานแล้วอย่างลืมแวะเข้ามาทักทายกันที่ร้านนะจะ

ร้านรัตนเจมส์

72 6a


Login Form